Statut Fundacji Nasza Mozaika

Statut Fundacji Nasza Mozaika

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja Nasza Mozaika zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Agata i Marek Maśluszczak, zwani dalej Fundatorami, zgodnie z treścią Aktu ustanowienia Fundacji, sporządzonego przed notariuszem Katarzyną Pilarek w Kancelarii Notarialnej w Oławie, przy Pl. Zamkowym 24A/8 w dniu 09.11.2021, ustanawiają fundację, dla której na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach ustalają niniejszy Statut.
 3. Akt oświadczenia o ustanowieniu Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji są Stanowice, gmina Oława.
 2. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami prawa.

§ 3.

 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rodziny i polityki społecznej.

§ 4.

Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

§ 5.

Cele Fundacji to:

 1. pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących wychowywania dzieci oraz w organizowaniu życia rodzinnego i zawodowego;
 2. wspieranie rozwoju dzieci;
 3. wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców;
 4. wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowanie do przyszłości);
 5. przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, osób samotnie wychowujących dzieci);
 6. wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia, kultury fizycznej i pomocy społecznej;
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka;
 8. wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym, zawodowym i ekonomicznym;
 9. kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania;
 10. propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca;
 11. propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego;
 12. promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców, jak i dzieci;
 13. poprawa ochrony zdrowia i jego promocja w polskim społeczeństwie, w tym zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu ciąży, porodu i opieki nad dzieckiem;
 14. poszerzanie świadomości na temat karmienia piersią i mlekiem kobiecym wśród dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn, rodzin, pracodawców, wśród personelu medycznego i innych grup zawodowych;
 15. upowszechnianie wiedzy na temat okresu ciąży, porodu, połogu, laktacji, karmienia piersią, praw pacjenta oraz prawa pracy w zakresie uprawnień i zobowiązań pracownic karmiących piersią;
 16. wspieranie kobiet w okresie okołoporodowym, w szczególnych i trudnych sytuacjach życiowych;
 17. pomoc na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych;
 18. prowadzenie działań na rzecz rodzin wielokulturowych i wielojęzycznych.

 

§ 6.

Fundacja realizuje cele poprzez:

 1. działania edukacyjne i kulturalne wspomagające wszechstronny rozwój poszczególnych osób tworzących rodzinę;
 2. działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne zapobiegające lub łagodzące wszelkie problemy utrudniające rozwój rodziny jako całości jak i jej poszczególnych członków, w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć;
 3. kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia;
 4. działania edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy;
 5. organizację i promocję wolontariatu;
 6. współpracę z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne, plenery;
 7. rozwijanie nowatorskich form działalności kulturalnej;
 8. działalność wydawniczą, poligraficzną i wystawienniczą oraz gromadzenie księgozbiorów;
 9. organizację konkursów, jarmarków i aukcji;
 10. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
 11. organizację spotkań i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 12. organizację wyjazdów dzieci, młodzieży i dorosłych;
 13. animację skierowaną do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych;
 14. angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i edukacyjną;
 15. organizację spotkań indywidualnych z tematyki coachingowej, doradztwa zawodowego;
 16. przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych;
 17. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu,
 18. współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami.

§ 7.

 1. Fundacja może prowadzić wszystkie rodzaje działalności w formie nieodpłatnej lub odpłatnej.
 2. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.
 3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Całkowity zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

 

Rozdział III. Majątek Fundacji

§ 8.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 zł (sł.: jeden tysiąc zł) wniesiony przez Fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9.

Dochodami Fundacji są w szczególności:

 1. darowizny, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych;
 2. dotacje, subwencje i granty;
 3. odsetki i depozyty bankowe;
 4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. nawiązki przyznawane przez właściwe organy;
 6. świadczenia przyznawane w trybie art. 448 KC.

 

§ 10.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji według uznania Zarządu o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej, Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczony na cele działalności pożytku publicznego.

§ 11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 12.

Organami Fundacji są:

 1. Fundatorzy,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 3. Rada Fundacji, zwana dalej Radą

Fundatorzy

§ 13

 1. Fundatorzy podejmują swoje decyzje w formie pisemnych postanowień.
 2. Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji. Jeżeli do Zarządu zostanie powołany jeden z Fundatorów, kompetencje Fundatorów wykonuje w tym czasie Fundator nie będący członkiem Zarządu. Jeżeli do Zarządu zostaną powołani wszyscy Fundatorzy, kompetencje Fundatorów, poza prawem powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji przejmuje Rada Fundacji
 3. Do kompetencji Fundatorów należy:

– powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;

– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium;

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.

 

Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada Fundacji składa się z minimum 3 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje Fundację przy zawieraniu umów z członkami Zarządu Fundacji.
 2. Radę Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. Członkowie Rady mogą być w każdym czasie odwołani.
 3. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić wielokrotnie.
 4. 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 1. upływu kadencji,
 2. złożenia rezygnacji
 3. odwołania,
 4. śmierci członka.
 1. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w razie:
 2. nienależytego wypełniania funkcji;
 3. naruszenia postanowień statutu Fundacji;
 4. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji wskutek choroby;
 5. zaistnienie okoliczności, które powodują utratę zaufania.
 6. Członkowie Rady Fundacji:
 7. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, faktycznym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 8. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 9. nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Rady Fundacji, za wyjątkiem udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach, w tym kosztów podróży;
 10. Do zadań Rady Fundacji należy:
 11. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
 12. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu  Fundacji z działalności;
 13. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji;
 14. opiniowanie programów działania Fundacji;
 15. wnioskowanie o odwołanie członka zarządu, zatwierdzanie nowych członków zarządu;
 16. występowanie z wnioskiem o zmiany w statucie i o likwidację Fundacji.
 17. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 18. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 19. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 20. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

 

Zarząd Fundacji

§ 15

1.Zarząd Fundacji składa się z minimum 3 osób, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.

2. Prezesem Zarządu jest jeden z Fundatorów, chyba że powoła on do pełnienia tej funkcji inną osobę;

3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić wielokrotnie.

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

 • upływu kadencji,
 • złożenia rezygnacji,
 • odwołania,
 • śmierci członka.

5. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w razie:

 • nienależytego wypełniania funkcji;
 • naruszenia postanowień statutu Fundacji;
 • trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji wskutek choroby;
 • zaistnienie okoliczności, które powodują utratę zaufania.

6. Członkowie Zarządu Fundacji:

 • nie mogą być członkami Rady Fundacji, ani pozostawać z członkami Rady Fundacji w związku małżeńskim, faktycznym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 • pobierają wynagrodzenia z tytułu pracy w wysokości określonej przez Radę Fundacji.

7. Do zadań Zarządu Fundacji należy:

 • Kierowanie i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 • Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji.
 • Ustalanie wielkości zatrudnienia.
 • Ustalanie zasad wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych.
 • Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia wcześniej uchwalone.
 • Realizacja programów działania Fundacji.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, zgodnie z ustawą o Fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji.
 • Realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu.
 • Podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji.

8. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i racjonalność działań podejmowanych przez Fundację.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów jego członków.

§17

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co pół roku. Może je zwołać każdy z członków Zarządu.
 2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni pocztą elektroniczną o miejscu i terminie obrad przynajmniej na 3 dni wcześniej.

 

Rozdział V. Sposób reprezentacji

§ 18

Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach Fundacji, w tym majątkowych i niemajątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw:
a. uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie;
b. dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

 

Rozdział VI. Zmiana statutu

§ 19

Zmiany statutu Fundacji mogą nastąpić na podstawie pisemnego postanowienia Fundatorów i mogą dotyczyć celów, dla których Fundacja została utworzona.

§ 20

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 21

Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy honorowe oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji jej celów.

§ 22

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 4. zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 23

 1. Dla efektywnej realizacji swych celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd.

§ 24

 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.
 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.
 4. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top