Fundacja Nasza Mozaika

Statut Fundacji Nasza Mozaika

Statut Fundacji Nasza Mozaika

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja Nasza Mozaika zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Agata i Marek Maśluszczak, zwani dalej Fundatorami, zgodnie z treścią Aktu ustanowienia Fundacji, sporządzonego przed notariuszem Katarzyną Pilarek w Kancelarii Notarialnej w Oławie, przy Pl. Zamkowym 24A/8 w dniu 09.11.2021, ustanawiają fundację, dla której na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach ustalają niniejszy Statut.
 3. Akt oświadczenia o ustanowieniu Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji są Stanowice, gmina Oława.
 2. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami prawa.

§ 3.

 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rodziny i polityki społecznej.

§ 4.

Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

§ 5.

Cele Fundacji to:

 1. pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących wychowywania dzieci oraz w organizowaniu życia rodzinnego i zawodowego;
 2. wspieranie rozwoju dzieci;
 3. wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców;
 4. wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowanie do przyszłości);
 5. przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, osób samotnie wychowujących dzieci);
 6. wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia, kultury fizycznej i pomocy społecznej;
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka;
 8. wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym, zawodowym i ekonomicznym;
 9. kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania;
 10. propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca;
 11. propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego;
 12. promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców, jak i dzieci;
 13. poprawa ochrony zdrowia i jego promocja w polskim społeczeństwie, w tym zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu ciąży, porodu i opieki nad dzieckiem;
 14. poszerzanie świadomości na temat karmienia piersią i mlekiem kobiecym wśród dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn, rodzin, pracodawców, wśród personelu medycznego i innych grup zawodowych;
 15. upowszechnianie wiedzy na temat okresu ciąży, porodu, połogu, laktacji, karmienia piersią, praw pacjenta oraz prawa pracy w zakresie uprawnień i zobowiązań pracownic karmiących piersią;
 16. wspieranie kobiet w okresie okołoporodowym, w szczególnych i trudnych sytuacjach życiowych;
 17. pomoc na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych;
 18. prowadzenie działań na rzecz rodzin wielokulturowych i wielojęzycznych.

 

§ 6.

Fundacja realizuje cele poprzez:

 1. działania edukacyjne i kulturalne wspomagające wszechstronny rozwój poszczególnych osób tworzących rodzinę;
 2. działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne zapobiegające lub łagodzące wszelkie problemy utrudniające rozwój rodziny jako całości jak i jej poszczególnych członków, w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć;
 3. kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia;
 4. działania edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy;
 5. organizację i promocję wolontariatu;
 6. współpracę z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne, plenery;
 7. rozwijanie nowatorskich form działalności kulturalnej;
 8. działalność wydawniczą, poligraficzną i wystawienniczą oraz gromadzenie księgozbiorów;
 9. organizację konkursów, jarmarków i aukcji;
 10. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
 11. organizację spotkań i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 12. organizację wyjazdów dzieci, młodzieży i dorosłych;
 13. animację skierowaną do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych;
 14. angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i edukacyjną;
 15. organizację spotkań indywidualnych z tematyki coachingowej, doradztwa zawodowego;
 16. przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych;
 17. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu,
 18. współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami.

§ 7.

 1. Fundacja może prowadzić wszystkie rodzaje działalności w formie nieodpłatnej lub odpłatnej.
 2. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.
 3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Całkowity zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

 

Rozdział III. Majątek Fundacji

§ 8.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 zł (sł.: jeden tysiąc zł) wniesiony przez Fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9.

Dochodami Fundacji są w szczególności:

 1. darowizny, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych;
 2. dotacje, subwencje i granty;
 3. odsetki i depozyty bankowe;
 4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. nawiązki przyznawane przez właściwe organy;
 6. świadczenia przyznawane w trybie art. 448 KC.

 

§ 10.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji według uznania Zarządu o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej, Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczony na cele działalności pożytku publicznego.

§ 11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 12.

Organami Fundacji są:

 1. Fundatorzy,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 3. Rada Fundacji, zwana dalej Radą

Fundatorzy

§ 13

 1. Fundatorzy podejmują swoje decyzje w formie pisemnych postanowień.
 2. Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji. Jeżeli do Zarządu zostanie powołany jeden z Fundatorów, kompetencje Fundatorów wykonuje w tym czasie Fundator nie będący członkiem Zarządu. Jeżeli do Zarządu zostaną powołani wszyscy Fundatorzy, kompetencje Fundatorów, poza prawem powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji przejmuje Rada Fundacji
 3. Do kompetencji Fundatorów należy:

– powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;

– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium;

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.

 

Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada Fundacji składa się z minimum 3 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje Fundację przy zawieraniu umów z członkami Zarządu Fundacji.
 2. Radę Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. Członkowie Rady mogą być w każdym czasie odwołani.
 3. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić wielokrotnie.
 4. 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 1. upływu kadencji,
 2. złożenia rezygnacji
 3. odwołania,
 4. śmierci członka.
 1. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w razie:
 2. nienależytego wypełniania funkcji;
 3. naruszenia postanowień statutu Fundacji;
 4. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji wskutek choroby;
 5. zaistnienie okoliczności, które powodują utratę zaufania.
 6. Członkowie Rady Fundacji:
 7. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, faktycznym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 8. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 9. nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Rady Fundacji, za wyjątkiem udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach, w tym kosztów podróży;
 10. Do zadań Rady Fundacji należy:
 11. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
 12. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu  Fundacji z działalności;
 13. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji;
 14. opiniowanie programów działania Fundacji;
 15. wnioskowanie o odwołanie członka zarządu, zatwierdzanie nowych członków zarządu;
 16. występowanie z wnioskiem o zmiany w statucie i o likwidację Fundacji.
 17. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 18. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 19. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 20. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

 

Zarząd Fundacji

§ 15

1.Zarząd Fundacji składa się z minimum 3 osób, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.

2. Prezesem Zarządu jest jeden z Fundatorów, chyba że powoła on do pełnienia tej funkcji inną osobę;

3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić wielokrotnie.

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

 • upływu kadencji,
 • złożenia rezygnacji,
 • odwołania,
 • śmierci członka.

5. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w razie:

 • nienależytego wypełniania funkcji;
 • naruszenia postanowień statutu Fundacji;
 • trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji wskutek choroby;
 • zaistnienie okoliczności, które powodują utratę zaufania.

6. Członkowie Zarządu Fundacji:

 • nie mogą być członkami Rady Fundacji, ani pozostawać z członkami Rady Fundacji w związku małżeńskim, faktycznym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 • pobierają wynagrodzenia z tytułu pracy w wysokości określonej przez Radę Fundacji.

7. Do zadań Zarządu Fundacji należy:

 • Kierowanie i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 • Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji.
 • Ustalanie wielkości zatrudnienia.
 • Ustalanie zasad wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych.
 • Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia wcześniej uchwalone.
 • Realizacja programów działania Fundacji.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, zgodnie z ustawą o Fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji.
 • Realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu.
 • Podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji.

8. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i racjonalność działań podejmowanych przez Fundację.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów jego członków.

§17

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co pół roku. Może je zwołać każdy z członków Zarządu.
 2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni pocztą elektroniczną o miejscu i terminie obrad przynajmniej na 3 dni wcześniej.

 

Rozdział V. Sposób reprezentacji

§ 18

Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach Fundacji, w tym majątkowych i niemajątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw:
a. uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie;
b. dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

 

Rozdział VI. Zmiana statutu

§ 19

Zmiany statutu Fundacji mogą nastąpić na podstawie pisemnego postanowienia Fundatorów i mogą dotyczyć celów, dla których Fundacja została utworzona.

§ 20

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 21

Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy honorowe oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji jej celów.

§ 22

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 4. zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 23

 1. Dla efektywnej realizacji swych celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd.

§ 24

 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.
 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.
 4. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *